ข้อมูลสารสนเทศ

ข้อมูลสถิติทางการศึกษา ปี 2561

 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

สืบเนื่องจาก กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปฏิรูปการศึกษาในภูมิภาค เพื่อแก้ปัญหาในการจัดการการศึกษาของประเทศ ทั้งในด้านโครงสร้างขององค์การ ด้านระบบบริหารจัดการ และด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้อง โดยให้มีสำนักงานศึกษาธิการภาค และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปฏิบัติภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการ เกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ตามที่กฎหมายกำหนด และให้มีอำนาจหน้าที่ในเขตจังหวัด โดยเฉพาะอำนาจหน้าที่ในเรื่อง การจัดระบบ ส่งเสริม และประสานงานเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา จากการปฏิรูปฯ ดังกล่าว จึงทำให้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. 2554 ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ไม่สอดคล้องกับสภาพปัจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการ จึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกร่างระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ. ... และ บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในร่างระเบียบดังกล่าวแล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงาน สถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้ทราบและถือปฏิบัติ โดยมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560


ข้อมูลสถิติทางการศึกษา ปี 2560

 

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1

8 สิงหาคม 2561

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๑๓๔๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนตามสังกัดหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม »»

แบบเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2560

1 สิงหาคม 2561

ขออนุเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๗๘๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แบบฟอร์ม ประกอบด้วยแบบเก็บข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาจบปีการศึกษา ๒๕๖๐ ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อมูลนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

อ่านเพิ่มเติม »»

แบบเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

1 สิงหาคม 2561

ขออนุเคราะห์ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๑๓๒๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลตามสังกัดหน่วยงานที่ท่่านรับผิดชอบ

อ่านเพิ่มเติม »»