ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๑๓๔๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนตามสังกัดหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ