กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจ
– รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย
– ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการ และประสานงานต่างๆ ในระดับจังหวัด
– ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารทั่วไป
– ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารการเงิน บัญชี และพัสดุ
– ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานและการควบคุมภายใน
– ดำเนินงานเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดและหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบ
– ดำเนินงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม และยานพาหนะ
– ดำเนินงานเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
– ดำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
– ปฏิบัติภารกิจเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวงศึกษาธิการและประสานงานต่างๆในจังหวัด
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย