ร่วมเป็นเกียรติงาน “To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3”

ร่วมเป็นเกียรติงาน “To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3”

             วันนี้ (4 ม.ค. 61) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3” โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการชมรม To Be Number one โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน ในด้านกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมความสามารถให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาปรับพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างปกติสุข โดยการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
  3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม To Be Number one ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดเหล้าและอบายมุข และได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับทอง อันดับ 1 ในปี พ.ศ.2559 และเข้าสู่ระดับเพชรในปี พ.ศ.2560

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี