ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 8  มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6. การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 7. การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 8. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 9.การอ่านออกเขียนได้ 10.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 11.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 12.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13.การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.และพื้นที่พิเศษ 14.การพัฒนาครูทั้งระบบ และ 15. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา และโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี