วันเด็ก ปัตตานี คึกคัก !!!

วันเด็ก ปัตตานี คึกคัก !!!

วันที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านสารสนเทศ รู้เท่าทันการใช้สื่อและเทคโนโลยี และมี่ความสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ให้รู้จักหน้าที่ ระเบียบวินัย และที่สำคัญ คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และในการจัดงานครั้งนี้ มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้รับความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกายและอารมณ์ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง ทำให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และเด็กได้ตระหนักถึงหน้าที่และเห็นความสำคัญของตนเองและประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นพดารา ศธจ.ปัตตานี    ภาพ/ข่าว