ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาปฐมวัย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมมหารานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปัตตานี โดยการระดมความคิดของหลายหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาจุดแข็งจุดพัฒนาในการร่วมมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 30 คน โดยมีนางนปภา  ศรีเอียด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางไซหนับ  เอสเอ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการระดมความคิด ตลอดจน นายชูสิน  วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจในการประชุม