การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ

การประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมตามกลไกประชารัฐ

                เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2561 ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามกลไกประชารัฐ ครั้งที่ 7/2561 โดยมีพลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาลและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อรับฟังปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางยุทธศาสตร์พระราชทานของ รัชกาลที่ 9  “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งมีผู้นำศาสนา ผู้นำท้องถิ่น ตัวแทนภาคประชาชนและหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมรูสะมิแล สำนักงาน กศน.จังหวัดปัตตานี