การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี

                 เมื่อวันที่ 16 พฤสิจกายน 2561 นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นเบขานุการคณะกรรมการคัดเลือก พร้อมด้วยคณะกรรมการจากหน่วยงานการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมพิจารณา จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี