หมวดหมู่: ข้อมูลสารสนเทศ

ตรวจสอบข้อมูลนักเรียนซ้ำซ้อน ปี 2561 ภาคเรียนที่ 1

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ภาคเรียนที่ ๑ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๑๓๔๑ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑

กรุณาดาวน์โหลดข้อมูลนักเรียนตามสังกัดหน่วยงานที่ท่านรับผิดชอบ

แบบเก็บข้อมูลนักเรียนสิ้นปี 2560

ขออนุเคราะห์ข้อมูลทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๗๘๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ แบบฟอร์ม ประกอบด้วยแบบเก็บข้อมูลนักเรียน-นักศึกษาจบปีการศึกษา ๒๕๖๐ ข้อมูลนักเรียนออกกลางคัน ปีการศึกษา ๒๕๖๐ และข้อมูลนักเรียนพิการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

แบบเก็บข้อมูล 10 มิถุนายน 2561

ขออนุเคราะห์ข้อมูล ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามหนังสือ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ที่ ศธ ๐๒๘๖/๑๓๒๓ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ กรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มกรอกข้อมูลตามสังกัดหน่วยงานที่ท่่านรับผิดชอบ