หมวดหมู่: เอกสาร/ดาวน์โหลด

[เอกสารเผยแพร่] รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

รายงานการศึกษา เรื่อง แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามยุทธศาสตร์การศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

กรุณาดาวน์โหลดข้อมูล

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

 

 

 

 

[บทความวิชาการ] รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดท้องถิ่นของเรา

การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี โดยใช้กรณีตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[บทความวิชาการ] การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี

การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี โดยใช้กรณีตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการประจำปี 2561

 

 

 

 

การสรรหาสตรีดีเด่นประเภทครูแนะนแนวในสถานศึกษา

การสรรหาสตรีดีเด่นประเภทครูแนะแนวในสถานศึกษา

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

Click Download ที่นี่