รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพิจารณา การจ้างลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการรายบุคคล)