กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผล

ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โครงสร้างและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ...

Download

Download เอกสาร

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

บทความ