กลุ่มนโยบายและแผน

ภารกิจกลุ่มนโยบายและแผน

รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ...

โครงสร้างและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มนโยบายและแผน ...

Download

Download เอกสาร

กิจกรรมกลุ่มนโยบายและแผน

บทความ