กลุ่มบริหารงานบุคคล

ภารกิจกลุ่มบริหารงานบุคคล

รับผิดชอบงานธุรการของ อกศจ. และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ อกศจ. และตามที่  ...

โครงสร้างและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มบริหารงานบุคคล และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ...

Download

Download เอกสาร

กิจกรรมกลุ่ม

ข่าวสาร