กลุ่มพัฒนาการศึกษา

ภารกิจกลุ่มพัฒนาการศึกษา

รับผิดชอบงานธุรการของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาและคณะทำงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและหน้าที่ของ กศจ. และตามที่ กศจ. มอบหมาย ...

โครงสร้างและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มพัฒนาการศึกษา และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มพัฒนาการศึกษา ...

Download

Download เอกสาร

กิจกรรมกลุ่มพัฒนาการศึกษา

บทความ