กลุ่มอำนวยการ

ภารกิจกลุ่มอำนวยการ

รับผิดชอบงานธุรการของ กศจ. คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานรวมทั้งปฏิบัติงานราชการที่เป็นไปตามอำนาจและ ...

โครงสร้างและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานกลุ่มอำนวยการ และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มอำนวยการ ...

Download

Download เอกสาร

กิจกรรมกลุ่มอำนวยการ

บทความ