หน่วยตรวจสอบภายใน

ภารกิจหน่วยตรวจสอบภายใน

ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบด้านการบริหาร การเงิน และการบัญชีของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่รับผิดชอบ ...

โครงสร้างและบุคลากร

โครงสร้างการบริหารงานหน่วยตรวจสอบภายใน และบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน ...

Download

Download เอกสาร

กิจกรรมหน่วยตรวจสอบภายใน

บทความ