ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหนังสือราชการ:

  1. ฟอร์มหนังสือภายนอก
  2. ฟอร์มบันทึกข้อความ
  3. ฟอร์มคำสั่ง

แบบฟอร์มสวัสดิการ:

  1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005
  2. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006
  3. ใบปิดใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
  4.  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
  5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มการลา:

  1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน  ขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มอื่นๆ:

  1. แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่