หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการค่ายย่อยจังหวัดปัตตานี

ประชุมคณะกรรมการค่ายย่อยจังหวัดปัตตานี

              วันที่ 13 มีนาคม 2561 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการค่ายย่อยและผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารีจังหวัดปัตตานี เพื่อชี้แจงรายละเอียด และกำหนดแนวทางการนำลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 80 คน

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

การประชุมจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษา จ.ปัตตานี

วันนี้ (8 มี.ค.2561) ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดประชุมการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2561 โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานการประชุม โดยมีผู้บังคับบัญชายุวกาชาดในสถานศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดปัตตานี ผู้แทนหน่วยงานต้นสังกัดและบุคลากรจาก ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม จำนวน 27 คน พร้อมกันนี้ได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนายุวกาชาดไทย “พิธีปฏิญาณตนและสวนสนาม” ในสถาศึกษา หรือกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ จ.ปัตตานี

วันนี้ (7 มี.รค.2561) ที่หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี ศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี และ เครือข่ายอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี จัดโครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำจังหวัดปัตตานี ประจำปี 2561 โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน และผู้บริหารสถานศึกษาและแขกผู้มีเกียรติ นักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมงาน

 

การจัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำจังหวัดปัตตานี มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้แนะแนวการศึกษาสายอาชีพให้แก่ครูและนักเรียน มีกรอบทิศทางในการศึกษาต่อเพื่อจบมาและมีงานทำ ให้นักเรียนได้เข้าใจและรู้ถึงความถนัดและความสามารถของตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบวิชาชีพ และวางแผนการเรียนเพื่อก้าวสู่การเรียนเพื่อการมีงานทำ และเสริมสร้างคุณลักษณะผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้องกับการประกอบอาชีพ
อัตลักษณ์และการดำรงชีวิตในสังคมพหุวัฒธรรมจังหวัดชายแดนภาคใต้

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีครูและนักเรียน นักศึกษาจากสถานศึกษาต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 1,000 คน ซึ่งภายในงานมีการเสวนาทางวิชาการ หัวข้อ “อาชีวยุค 4.0 สร้างคนสร้างงาน” และการจัดนิทรรศการ 108 อาชีพ รวมทั้งยังให้ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษาฝึกทักษะอาชีพต่างๆ ที่สนใจในกิจกรรมครั้งนี้

ประชุมอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

ประชุมอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร ประธานอนุกรรมการ ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีคณะอนุกรรมการด้านการบริหารงานบุคคล เข้าร่วมประชุมจำนวน 10 คน โดยนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นเลขานุการ

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูเอกชน จ.ปัตตานี

เปิดอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพครูเอกชน จ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 2561 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานี ปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษาความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตรแกนกลางฯ ไปใช่อย่างมีประสิทธิภาพ ศึกษาหาแนวทางการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และการวัดประเมินผลผู้เรียนให้บรรลุตามเป้าประสงค์ของหลักสูตร และมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพตามโครงสร้างประเทศไทย 4.0 และบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในการอบรมครั้งนี้มีผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมจำนวน

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย งานชุมนุมลูกเสือฯ

ประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย งานชุมนุมลูกเสือฯ

เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2561 พ.ต.อ.มาโนช อนันต์ฤทธิ์กุล รอง ผบก.ภ.จว.ปัตตานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร งานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีคณะกรรมการจากฝ่ายทหาร ตำรวจ และฝ่ายปกครองเข้าร่วมประชุมจำนวน 20 คน ทั้งนี้เพื่อวางแนวทางในการรักษาความปลอดภัยและจราจรของการจัดงานชุมนุมลูกเสือฯ ในระหว่างวันที่ 3-7 เมษายน 2561 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี และสำนักงาน กศน.ปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ประชุมการจัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ จ.ปัตตานี

ประชุมการจัดงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อเพื่อการมีงานทำ จ.ปัตตานี

เมือวันที่ 21 ก.พ. 2561 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมการจัดโครงการมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายวิชาชีพเพื่อการมีงานทำ จังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น.
นายรื่น มีสุข เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมีผู้ร่วมประชุม ได้แก่ นายจรูญ ล่องชุม นายศิริชัย ปิติเจริญ นายวิรัตน์ จันทร์งาม นายประจักษ์ ชูศรี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นางมาเรียม ยะสะแต และ น.ส.อามีเนาะ แยนา ร่วมประชุม

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจราชการฯ ปี 2561

ประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจราชการฯ  ปี 2561

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมชี้แจงการรายงานผลการตรวจราชการ  ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากหน่วยงานการศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 30 คน

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

พิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2560

พิธีมอบคูปองการศึกษา ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 20 ก.พ. 2561 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมมอบคูปองการศึกษาให้โรงเรียนที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ ณ ห้องประชุมแก้วกัลยา ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี โดยมีนายสุรัตน์ บุญฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานีกล่าวรายงาน

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี