หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ศธจ.ปัตตานี มอบโอกาสดีๆ แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

ศธจ.ปัตตานี มอบโอกาสดีๆ แก่ผู้ป่วยเด็กในโรงพยาบาล

วันนี้ 17 มกราคม 2561 นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มงานและบุคลากรจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมมอบของขวัญวันเด็ก ณ ตึกเด็ก โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อเป็นการมอบโอกาสให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลและไม่มีโอกาสได้ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติที่ผ่านมา และในโอกาสเดียวกันนี้ ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้เยี่ยมชมศูนย์การเรียนเพื่อเด็กป่วยในโรงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลปัตตานีให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ครูปัตตานีพร้อมใจ ร่วมพิธีระลึกบูรพาจารย์ 2561

ครูปัตตานีพร้อมใจ ร่วมพิธีระลึกบูรพาจารย์ 2561

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 จังหวัดปัตตานี โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี จัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ โดยในภาคเช้าได้มีการจัดกิจกรรมทางศาสนา ในส่วนของศาสนาพุทธได้มีการทำบุญตักบาตรแก่ครูอาจารย์ผู้ล่วงลับ ณ วัดตานีนรสโมสร และส่วนของศาสนาอิสลามได้มีการ่วมกันละหมาดฮายัตและฟังการบรรยายธรรม เนื่องในวันครู ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดปัตตานี จากนั้นเวลา 09.00 น. ที่ห้องพญาตานี โรงแรมเซาเทิร์นวิว ปัตตานี โดยนายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ดร.พงษ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี นายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู อาจารย์จากสังกัดต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี จำนวน 1,400 คน เข้าร่วมพิธีน้อมรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ และในโอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ทำพิธีคารวะ นายปรีชา จันทรประดิษฐ์ ครูอาวุโส ในพิธี สำหรับการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 นี้ มีแก่นสาระ คือ “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลที่ 10 รวมทั้งเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครู พัฒนาวิชาชีพครู ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูและชุมชน และในการจัดงานครั้งนี้ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ เป็นอย่างดี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

วันเด็ก ปัตตานี คึกคัก !!!

วันเด็ก ปัตตานี คึกคัก !!!

วันที่ 13 มกราคม 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ณ บริเวณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ด้านสารสนเทศ รู้เท่าทันการใช้สื่อและเทคโนโลยี และมี่ความสำนึกในความเป็นไทย ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี กล้าแสดงออกอย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ ให้รู้จักหน้าที่ ระเบียบวินัย และที่สำคัญ คือ ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และมีความเลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข และในการจัดงานครั้งนี้ มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมงานจำนวน 1,000 คน ซึ่งเยาวชนที่เข้าร่วมงานได้รับความสนุกสนาน มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เกิดพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ร่างกายและอารมณ์ เกิดความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมทำกิจกรรมกับผู้ปกครอง ทำให้เกิดความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว และเด็กได้ตระหนักถึงหน้าที่และเห็นความสำคัญของตนเองและประพฤติตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

นพดารา ศธจ.ปัตตานี    ภาพ/ข่าว

ศธจ.ปัตตานีร่วมประชุมสร้างการรับรู้ฯ ครั้งที่ 6/2561

ศธจ.ปัตตานีร่วมประชุมสร้างการรับรู้ฯ ครั้งที่ 6/2561

             เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2561 พลเอกสุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในการประชุมสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6/2561 ณ ห้องประชุมกระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เข้าร่วมประชุมและสรุปรายงานผลการดำเนินงานสร้างการรับรู้ฯ จังหวัดปัตตานีในห้วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้ร่วมประชุมการดำเนินการโครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

นพดารา พึ่งกุศล ศธจ.ปัตตานี/ข่าว

มารุต สพป.นธ.3/ภาพ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 11 มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 15 นโยบาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 15 นโยบาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 9 มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 15 นโยบาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 8  มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6. การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 7. การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 8. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 9.การอ่านออกเขียนได้ 10.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 11.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 12.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13.การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.และพื้นที่พิเศษ 14.การพัฒนาครูทั้งระบบ และ 15. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา และโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ร่วมเป็นเกียรติงาน “To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3”

ร่วมเป็นเกียรติงาน “To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3”

             วันนี้ (4 ม.ค. 61) เวลา 08.30 น. ที่โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิดงาน “To Be Number one Talent and Brand Ambassador Season 3” โดยมีนายดาลัน นุงอาหลี ศึกษาธิการจังหวัดปัตตานีร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการชมรม To Be Number one โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูล

สำหรับการจัดกิจกรรมดังกล่าวครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนในโรงเรียน ในด้านกิจกรรมสร้างสรรค์รูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมความสามารถให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติด ทั้งยังนำนักเรียนกลุ่มเสี่ยงมาปรับพฤติกรรมเพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างปกติสุข โดยการจัดงานครั้งนี้ โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ ดังนี้

  1. รณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  2. เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
  3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

และจากการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของชมรม To Be Number one ที่ผ่านมา ส่งผลให้โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบปลอดบุหรี่ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดเหล้าและอบายมุข และได้รับรางวัลสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ระดับทอง อันดับ 1 ในปี พ.ศ.2559 และเข้าสู่ระดับเพชรในปี พ.ศ.2560

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ศธจ.ปัตตานี เร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัย

ศธจ.ปัตตานี เร่งสำรวจความเสียหายสถานศึกษาจากอุทกภัย

วันที่ 26 ธ.ค. 2560 ที่ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดร.ชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสำรวจความเสียหายหน่วยงานและสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งการประชุมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากหน่วยงานและสถานศึกษาที่ประสบภัยพิบัติจำนวน 50 คน และมีคณะกรรมการผู้แทนจากกลุ่มอาชีวศึกษา ผู้แทนสำนักงาน กศน.อำเภอ ในจังหวัดปัตตานี จนวน ๑๒ อำเภอเข้าร่วมประชุม

 

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี