หมวดหมู่: ข่าวกิจกรรม

ศธจ.ปัตตานี นำคณะครูร่วมเสนอผลงานโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฮอนบิน โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นางขวัญตา ค้าขึ้น และนางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านกะลาพอ (สพป.ปัตตานี เขต 3) , โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ (สพม. เขต 15) ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักสูตรเชื่อมโยงฯ ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคใต้ ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามฯ เป็นผู้คัดเลือกโรงเรียน โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ.

download รูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

กระทรวงศึกษธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1

กระทรวงศึกษธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่ จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กระทรวงศึกษาธิการ (ส่วนหน้า) เคลื่อนที่จังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี โดยมีนายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยนายอำเภอเมืองปัตตานี ผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีร่วมเกียรติในพิธีเปิด การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชนทั่วไปและพ่อแม่ผู้ปกครอง ในการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา หน่วยงานการศึกษาทั้ง 5 องค์กรหลัก จึงมีบทบาทสำคัญยิ่งในการจัดการเรียนการสอน
ในพื้นที่ ซึ่งจังหวัดปัตตานีเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง มีอัตลักษณ์ทางด้านภาษา ศาสนา และวัฒนธรรมที่ต่างไปจากภูมิภาคอื่น การจัดการศึกษาจึงต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกับอัตลักษณ์เพื่อตอบสนองความต้องการตามวิถีชีวิตของประชาชนพื้นที่ จึงเป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารการศึกษา ที่จะต้องกำหนดแนวทาง และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในพื้นที่ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างชัดเจน เป็นรูปธรรม และสามารถตอบสนองต่อนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ชาติ และสร้างความสันติสุขให้เกิดในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม

ในการจัดงานครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานการศึกษาและส่วนราชการอื่นในพื้นที่ เข้าร่วมจัดกิจกรรม/นิทรรศการ และการบริการด้านต่างๆ เป็นการนำกิจกรรมเด่น ดี มีประโยชน์ มาออกหน่วยบริการ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน อุทยานการเรียนรู้ TK PARK PATTANI การประชาสัมพันธ์หลักสูตรศูนย์ตาดีกาฯ และสถาบันศึกษาปอเนาะ การบริการกายภาพบำบัด การบริการให้ข้อมูลแก่เด็กพิการ การบริการด้านอาชีพ ตัดผม ซ่อมรถจักรยานยนต์ สอนทำอาหารและขนม การแก้ปัญหายาเสพติดโดยการผลิตลูกอมลดอาการอยากสูบบุหรี่ การบริการทางการแพทย์ การบริการทันตสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพช่องปากกับโภชนาการ

 

นพดารา พึ่งกุศล นักประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ศธจ.ปัตตานีจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประจำปี 2560

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1  ประจำปี 2560

             เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ห้องจะบังติกอ โรงแรมซีเอส ปัตตานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ชั้นที่ 1 ประจำปี 2560 ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดปัตตานี จำนวน 16 ราย

ศธจ.ปัตตานี จัดกิจกรรม 5ส “3 ครอบครัวรั้วเดียวกัน”

วันนี้ 10 พฤษภาคม 2561  เวลา 15.30 น. ศธจ.ปัตตานี จัดกิจกรรม 5ส “3 ครอบครัวรั้วเดียวกัน” เพื่อปรับปรุงทำความสะอาดภูมิทัศน์บริเวณรอบสำนักงาน โดยมีสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี สำนักงาน สกสค.ปัตตานี และ หน่วยเฉพาะกิจที่ 25 อ.เมืองปัตตานี ร่วมกิจกรรม

กิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 4/2561

กิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 4/2561

                วันอังคารที่ 8 พ.ค. 2561 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ มอ.ปัตตานี เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม “พบปะยามเช้า” ครั้งที่ 4/2561 โดยมีนายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสานความร่วมมือซึ่งกันและกัน รวมถึงการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ระหว่างหัวหน้าส่วนราชการและองค์กรเอกชนต่างๆ ในจังหวัดปัตตานี ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างเข้าร่วมงานจำนวน 250 คน

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาปฐมวัย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมมหารานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปัตตานี โดยการระดมความคิดของหลายหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาจุดแข็งจุดพัฒนาในการร่วมมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 30 คน โดยมีนางนปภา  ศรีเอียด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางไซหนับ  เอสเอ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการระดมความคิด ตลอดจน นายชูสิน  วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจในการประชุม

ศธจ.ปัตตานี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ศธจ.ปัตตานี จัดประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

            วันที่ 17 เม.ย. 2561 นายชูสิน วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน

ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

ศธจ.ปัตตานี เข้าร่วมประชุม “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย”

               วันที่ 17 เม.ย. 61 เวลา 13.30 น. นายชูสิน วรเดช รอง ศธจ.ปน  รักษาการในตำแหน่ง ศธจ.ปน. มอบหมายให้นางนารีรัตน์ เทพเสาร์  ผอ กลุ่มอำนวยการ  ประชุมจัดงานคอนเสิร์ต “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” โดย “วงคาราบาว” กำหนดจัดคอนเสิร์ตในวันที่ 25 เมษายน 2561 ณ สนามศักดิ์เสนีย์ อ.เมือง จ.ปัตตานี

รดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

รดน้ำขอพรรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

              วันที่ 11 เม.ย. 2561 บุคลากรสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมรดน้ำขอพร นายพงศ์เทพ ไข่มุกด์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสวันปีใหม่ไทย เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ศธจ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย

ศธจ.ปัตตานี ประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย

      วันที่ 11 เม.ย. 2561 ที่โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตานี ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ดำเนินการประชุมชี้แจงคณะทำงานจัดทำข้อมูลสารสนเทศเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) และแผนที่ที่ตั้งสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเด็กปฐมวัย (School Mapping) จังหวัดปัตตานี เพื่อบูรณาการการทำงานและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงาน องค์กร และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัยจังหวัดปัตตานี