หมวดหมู่: เอกสาร/ดาวน์โหลด

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

Click Download ที่นี่

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหนังสือราชการ:

  1. ฟอร์มหนังสือภายนอก
  2. ฟอร์มบันทึกข้อความ
  3. ฟอร์มคำสั่ง

แบบฟอร์มสวัสดิการ:

  1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005
  2. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006
  3. ใบปิดใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน
  4.  ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล แบบ 7131
  5. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร

แบบฟอร์มการลา:

  1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน  ขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มอื่นๆ:

  1. แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่