หมวดหมู่: เอกสาร/ดาวน์โหลด

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

แบบสำรวจข้อมูลบุคลากรทางการลูกเสือ-เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บำเพ็ญประโยชน์ในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2561

 

 

 

 

[บทความวิชาการ] รายงานการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดท้องถิ่นของเรา

การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี โดยใช้กรณีตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[บทความวิชาการ] การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี

การพัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้สู่ความเป็นพลเมืองดี โดยใช้กรณีตัวอย่างในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการประจำปี 2561

 

 

 

 

การสรรหาสตรีดีเด่นประเภทครูแนะนแนวในสถานศึกษา

การสรรหาสตรีดีเด่นประเภทครูแนะแนวในสถานศึกษา

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

Click Download ที่นี่

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มหนังสือราชการ:

 1. ฟอร์มหนังสือภายนอก
 2. ฟอร์มบันทึกข้อความ
 3. ฟอร์มคำสั่ง

แบบฟอร์มสวัสดิการ:

 1. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน แบบ 6005
 2. แบบขอเบิกเงินค่าเช่าบ้าน แบบ 6006
 3. ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล
 4. ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร
 5. ใบปิดใบเสร็จค่ารักษาพยาบาล การศึกษาบุตร ค่าเช่าบ้าน

แบบฟอร์มการเงิน:

 1. ใบสำคัญรับเงิน
 2. ฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร
 3. รายงานเงินทางไปราชการ
 4. สัญญายืมเงิน

แบบฟอร์มการลา:

 1. แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว ลาพักผ่อน  ขอยกเลิกวันลา

แบบฟอร์มอื่นๆ:

 1. แบบขอมีบัตรประจำตัว หรือขอมีบัตรประจำตัวใหม่