หมวดหมู่: ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

Download เอกสารที่นี่
1. ประกาศสำนักประสานนโยบายการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ศอ.บต.
2. เอกสารแนบ (รหัสวิชาเรียน)
3. ใบสมัครโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต.
4. ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3

 

 

link ที่เกี่ยวข้อง : ประกาศการรับสมัครผู้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา จชต. ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2561 (กลุ่มที่ 1 สำหรับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่มัอัตราการศึกษาต่อต่ำ)

ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขององค์กรอิสลาม Muhammadiyah

ประกาศศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีขององค์กรอิสลาม Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สำหรับนักเรียนไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2561

 

 

โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ปี 2561 ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)”

 

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนในพื้นที่จชต. เข้าศึกษาตามโครงการรับนักศึกษาฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ประจำปีการศึกษา 2561

ดาวน์โหลดเอกสาร

ดาวน์โหลดเอกสาร

สูจิบัตรงานมหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำ ของสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการส่งเสริมประสบการณ์อาชีพของนักเรียนจังหวัดชายแดนใต้
กิจกรรม มหกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสายอาชีพเพื่อการมีงานทำของสถานศึกษา
ในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้

Download สูจิบัตร

 

 

Download สูจิบัตร

 

 

 

 

 

ศธจ.ปัตตานี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน

 

ศธจ.ปัตตานี รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อข้อมูลอันเป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน รวมถึงเป็นแนวทางในการปรับปรุงการให้บริการต่อประชาชนเพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐและประชาชนผู้ใช้บริการ โดยการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

  • แบนเนอร์รับฟังความคิดเห็นบนหน้าเว็บไซต์ www.edu-pattani.org
  • email : eduptn2560@gmail.com
  • Fanpage : PattaniEduOffice
  • เอกสารแบบสำรวจความพึงพอใจ
  • ตู้รับฟังความคิดเห็น

 

 

 

 

คู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน ได้จัดทำคู่มือการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารีขึ้น สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับจังหวัด และระดับประเทศ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและ สถานศึกษาในสังกัดอื่นที่มีความประสงค์จะจัดส่งกองลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมการประกวด ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดคู่มือการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ เนตรนารี พ.ศ. 2561 ได้ที่นี่

Click Download ที่นี่