ป้ายกำกับ: กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ขอเชิญส่งโรงเรียนทดสอบเพื่อประเมินศักยภาพด้านคณิตศาสตร์

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : รายละเอียดโครงการ และใบสมัคร

 

 

เรียนเชิญส่งตัวแทนเข้าแข่งขันรายการ MakeX STEM Bot Challenge 2018

 

ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://bit.ly/2Ju5UJo

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มลงทะเบียนได้ที่ : http://bit.ly/2y3EggY

 

 

ศธจ.ปัตตานี นำคณะครูร่วมเสนอผลงานโครงการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ระหว่างวันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมฮอนบิน โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ นางขวัญตา ค้าขึ้น และนางสาวอาบีบ๊ะ ตาเปาะโต๊ะ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี นำคณะครูตัวแทนโรงเรียนบ้านกะลาพอ (สพป.ปัตตานี เขต 3) , โรงเรียนราชมุนีรังสฤษฎ์ (สพม. เขต 15) ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานตามหลักสูตรเชื่อมโยงฯ ในโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ภาคใต้ ซึ่งมีคณะกรรมการติดตามฯ เป็นผู้คัดเลือกโรงเรียน โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ.

download รูปเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี

ประชุมวางแผนยุทธศาสตร์พัฒนาปฐมวัย

วันที่ 30 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมมหารานี โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี , กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี  จัดประชุมทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงบูรณาการจังหวัดปัตตานี (พ.ศ. 2561-2564) ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยจังหวัดปัตตานี โดยการระดมความคิดของหลายหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาจุดแข็งจุดพัฒนาในการร่วมมือพัฒนาการศึกษาปฐมวัยให้มีพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน มีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้จำนวน 30 คน โดยมีนางนปภา  ศรีเอียด ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล ศธจ.ปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางไซหนับ  เอสเอ สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในการระดมความคิด ตลอดจน นายชูสิน  วรเดช รองศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมเยี่ยมชมเพื่อให้กำลังใจในการประชุม

เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2561

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

 เอกสารประกอบการประชุมการตรวจราชการประจำปี 2561

 

 

 

 

ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล

ภารกิจกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล
– ประสานและสนับสนุนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
– สั่งการ กำกับ เร่งรัด ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการหรือหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และยุทธศาสตร์ชาติ
– จัดทำกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินงานในลักษณะตัวชี้วัดร่วมของส่วนราชการหรือหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
– ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการจัดทำแผนการรองรับการตรวจราชการ และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงในการตรวจราชการ ติดตาม และประเมินผลตามนโยบายและแผนการตรวจราชการของกระทรวง
– กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการจัดการศึกษาของหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ในพื้นที่รับผิดชอบ
– ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านวิชาการ การนิเทศ และแนะแนวการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทรวมทั้งติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา
– ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตริกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 11 มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 15 นโยบาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนสมบูรณ์ศาสน์อิสลาม อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 10 มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 15 นโยบาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมศาสน์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 9 มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ทั้ง 15 นโยบาย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนแสงประทีปวิทยา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

ศน.ลงพื้นที่ติดตามจุดเน้นพิเศษกระทรวงศึกษาฯ

วันที่ 8  มกราคม 2560 คณะศึกษานิเทศก์ ศธจ.ปัตตานี ออกนิเทศติดตามโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการการเรียนรู้บูรณาการวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ในระดับปฐมวัยโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  และติดตามการดำเนินงานขับเคลื่อนนโยบายที่เป็นจุดเน้นพิเศษของกระทรวงศึกษาธิการ ได้แก่ 1. การยกระดับคุณภาพการศึกษา 2. การจัดการศึกษาปฐมวัย 3. การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 4. การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
5. การเพิ่มสัดส่วนผู้เรียนสายอาชีพ 6. การพัฒนากำลังคนตามความต้องการของสถานประกอบการภายในประเทศ 7. การยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน (ICU) 8. การบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก 9.การอ่านออกเขียนได้ 10.การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา 11.การขับเคลื่อนนโยบายการจัดการศึกษาในระดับภูมิภาค 12.การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อการศึกษา 13.การยกระดับคุณภาพการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จชต.และพื้นที่พิเศษ 14.การพัฒนาครูทั้งระบบ และ 15. การพัฒนาผู้เรียนและเยาวชนผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน จังหวัดปัตตานี ได้แก่ โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา และโรงเรียนแหลมทองอุปถัมภ์ อำเภอเมืองจังหวัดปัตตานี

นพดารา พึ่งกุศล

ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ปัตตานี