ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561

เรื่องประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปี 2561
หากท่านใดมีข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือข้อคิดเห็น เกี่ยวกับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ กรุณาส่งข้อมูลไปยัง สำนักงานจังหวัดปัตตานี ภายในวันที่ 26 พ.ย. 2561